Login

E-mailadres: Wachtwoord:

Je account is nog niet bevestigd. Klik hier om een nieuwe bevestigingsmailtje te krijgen.

Deelnemersvoorwaarden Testpanel.nl

Door je aan te melden als deelnemer aan Testpanel.nl verklaar je je akkoord met de volgende Deelnemersvoorwaarden. Testpanel.nl is een website van Dialogue Publishing B.V., Fraterstraat 22, 5041DL Tilburg (hierna te noemen 'Testpanel.nl'). Testpanel.nl behoudt zich het recht voor deze Deelnemersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

 1. Je bent ouder dan 18 jaar en je geeft je op voor deelname aan Testpanel.nl als consument, en niet in het kader van je bedrijfsvoering of anderszins met een zakelijk/commercieel oogmerk.
 2. Je inschrijving als vrijwillige deelnemer aan Testpanel.nl verplicht Testpanel.nl niet om je te selecteren als tester. Je inschrijving geeft je dus geen recht om ook daadwerkelijk deel te nemen aan het testen van producten.
 3. Testpanel.nl heeft het recht om je inschrijving te weigeren, om welke reden dan ook.
 4. Indien er de mogelijkheid is om deel te nemen aan het testen van een bepaald product, zal Testpanel.nl je daarvoor per e-mail benaderen met instructies. Je zult alle instructies van Testpanel.nl nauwkeurig naleven, waaronder het zorgvuldig behandelen van het aan jou toe te zenden testproduct, het na afloop van de test retourneren (tenzij anders is overeengekomen) van het product in goede staat en het volledig en waarheidsgetrouw invullen van de bij de test behorende vragenlijst binnen de daarbij gestelde termijn.
 5. Testpanel.nl noch de fabrikant is je enige (financiele) vergoeding of andere tegemoetkoming verschuldigd voor de door jou uitgevoerde testhandelingen of voor kosten die je in het kader daarvan hebt gemaakt.
 6. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het concept, de lay-out, vormgeving en content van Testpanel.nl en de daaraan verbond website berusten uitsluitend bij Testpanel.nl.
 7. Testpanel.nl is gerechtigd om alle teksten/beoordelingen die je invult op de vragenlijst of anderszins ter beschikking stelt van Testpanel.nl te publiceren, al dan niet door middel van derden, en op elke andere manier te gebruiken, zowel commercieel als redactioneel, in de breedste zin van het woord. Testpanel.nl is niet verplicht om de door jou ingevulde vragenlijsten of verstrekte beoordelingen te publiceren of anderszins openbaar te maken, bijvoorbeeld als ze naar het oordeel van Testpanel.nl niet bruikbaar zijn.
 8. Door je aan te melden als deelnemer en/of door deel te nemen aan concrete testen, geef je toestemming om je volledige naam en woonplaats te publiceren op de website van Testpanel.nl en om je persoonsgegevens op te slaan in een gegevensbestand.
 9. Na afloop van een test kun je door de betreffende fabrikant worden benaderd met een speciale aanbieding. Uitsluitend voor dat doel zal Testpanel.nl je naam en contactgegevens ter beschikking stellen aan de betrokken fabrikant. Voor het overige verwijst Testpanel.nl naar haarprivacy statement. Door deel te nemen aan Testpanel.nl ga je akkoord met de inhoud van dit privacy statement.
 10. Het deelnemen aan Testpanel.nl en aan concrete testen gebeurt geheel voor eigen rekening en risico. Testpanel.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit deelname aan Testpanel.nl en/of uit het uitvoeren van concrete testen of die anderszins verband houden met het gebruik van de website en de daarop aangeboden diensten van Testpanel.nl.
 11. Testpanel.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemers aan Testpanel.nl over te dragen aan een derde.Op het gebruik van de site en de daarop aangeboden diensten van Testpanel.nl, alsmede op het deelnemen aan Testpanel.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de site, de daarop aangeboden diensten, het deelnemen aan Testpanel.nl of anderszins voortvloeiend uit het gebruik, op welke wijze dan ook, van de site van Testpanel.nl, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 12. In sommige gevallen wordt een waarborgsom gevraagd, bijvoorbeeld bij het toesturen van bepaalde producten. Dit wordt vooraf aan de test gemeld en tester kan dan alsnog besluiten van de test af te zien. De waarborgsom wordt bij het correct terug ontvangen gerestitueerd of verrekend indien tester besluit het apparaat te houden.

 13. Deze Deelnemersvoorwaarden zijn het laatst aangepast in augustus 2013.